PRIVACY POLICY

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Vandaar dit privacybeleid.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u:
- onze website of sociale media gebruikt of met ons communiceert via email, telefoon, fax of een ander digitaal communicatiekanaal;
- u ons uw visitekaartje overhandigt bij een persoonlijke ontmoeting;
- met ons een overeenkomst afsluit en in dat kader met ons communiceert als onze klant of leverancier;

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door de BV Architectenburo Jan J Martelé bestaat erin (i) de overeenkomst uit te voeren en de desbetreffende opdrachten te (kunnen) uitvoeren voor de cliënt; (ii) het naleven van toepasselijke wetgeving alsook (iii) elke andere categorie van doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals nader bepaald of omschreven in de overeenkomst en die louter op instructie van of ten behoeve van de cliënt gebeurt.

De persoonsgegevens worden in de regel enkel verwerkt door de BV Architectenburo Jan J Martelé tijdens de duur van de overeenkomst of tot zolang de opdrachten worden uitgevoerd en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden vermeld hierboven, tenzij op de bewaring of verwerking ervan (bijzondere) wettelijke bepalingen van toepassing zijn, specifieke bewaringstermijnen gelden in de overeenkomst of indien langere opslag noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

In principe worden er in het kader van de opdrachten geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EER.

Doorgifte of bekendmaking van persoonsgegevens

De BV Architectenburo Jan J Martelé zal geen persoonsgegevens doorgeven of overdragen aan derden, behoudens:
- op instructie(s) van de cliënt;
- indien vereist voor verwerking van persoonsgegevens door een subverwerker;
- indien wettelijk verplicht.

In geval van doorgifte of overdracht van persoonsgegevens aan een derde op instructie(s) van de cliënt, is enkel deze laatste verantwoordelijk om met deze derde schriftelijke overeenkomsten te sluiten inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval zal de cliënt de BV Architectenburo Jan J Martelé integraal schadeloos stellen en vrijwaren voor enige schade ontstaan uit dergelijke doorgifte of overdracht door de BV Architectenburo Jan J Martelé aan een derde, tenzij voormelde schade enkel te wijten is aan een bewezen tekortkoming van de BV Architectenburo Jan J Martelé.

De BV Architectenburo Jan J Martelé waarborgt dat zijn personeel, handelend onder zijn gezag, die gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst en/of opdrachten en daar toegang tot hebben, de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht zullen nemen.

Beveiligingsmaatregelen

De BV Architectenburo Jan J Martelé neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen waarborgen een beschermingsniveau dat passend is voor de risico’s verbonden aan de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de technologie en de kosten van hun implementatie.

Datalekken

De BV Architectenburo Jan J Martelé zal de cliënt zonder onredelijke vertraging informeren van zodra zij kennis heeft genomen van een datalek, ongeacht de oorzaak ervan.

De cliënt zal de BV Architectenburo Jan J Martelé onmiddellijk in kennis stellen van elk beveiligingsincident of veiligheidskwestie, met inbegrip van een datalek, die op enigerlei wijze verband houdt met de opdrachten.

De partij die verantwoordelijk is voor het datalek zal het datalek verder onderzoeken en de andere partij op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen alsook van de maatregelen die worden getroffen en zullen worden getroffen om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling ervan te voorkomen. 

Verwijderen en teruggave van persoonsgegevens

In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de BV Architectenburo Jan J Martelé binnen de zestig (60) dagen na voormelde beëindiging alle persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up of archieven) verwijderen of anonimiseren, tenzij de cliënt anders instrueert of (verdere) opslag of bewaring van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is, noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure of wordt opgelegd door (gerechtelijke of toezichthoudende) autoriteiten. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen en softwarerechten, op of in verband met de opdrachten of verwerkingsactiviteiten (met uitsluiting van de persoonsgegevens op zich), alsook op of in verband met kopieën of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde toebehoren aan de BV Architectenburo Jan J Martelé en/of zijn licentiegever(s). Geen enkele bepaling van deze overeenkomst kan worden opgevat als een volledige of gedeeltelijke overdracht van de rechten, zowel in eigendom als in (sub)licentie, aan de cliënt.

Aansprakelijkheid

Onverminderd de overeenkomst en de bepalingen van de algemene voorwaarden van de BV Architectenburo Jan J Martelé inzake aansprakelijkheid(sbeperkingen), is de cliënt aansprakelijk en vrijwaart de BV Architectenburo Jan J Martelé integraal in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten voor alle schade (met inbegrip van door toezichthoudende autoriteiten (zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit) opgelegde sancties (zoals administratieve boetes) en schade geleden door betrokkenen of de BV Architectenburo Jan J Martelé) die het gevolg is van het niet naleven door de cliënt van zijn verplichtingen op basis van deze privacyverklaring, interne policies, procedures en/of best practices van de BV Architectenburo Jan J Martelé i.v.m. verwerking van persoonsgegevens en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De wetgeving betreffende gegevensbescherming (in het bijzonder de GDPR/AVG) verplicht ons om u heel wat informatie te verstrekken, dus vragen we u even om uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: administratie@janmartele.be

DOWNLOAD PRIVACY POLICY