Algemene Voorwaarden

Alle diensten van BV Architectenburo Jan J Martelé zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en uitdrukkelijk door BV Architectenburo Jan J Martelé aanvaard worden. 

De facturen zijn uiterlijk betaalbaar 14 dagen na factuurdatum op de zetel van de vennootschap, zonder zich enig korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij anders overeengekomen. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot op de dag van de volledige betaling een nalatigheidsinterest opbrengen gelijk aan het percentage zoals omschreven in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij de handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021, verhoogd met 2%. Zo de betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen; de niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. 

BV Architectenburo Jan J Martelé kan de uitvoering van haar verbintenissen opschorten als de tegenpartij in gebreke blijft om te betalen, en dit na afloop van een termijn van 14 werkdagen volgend op de ingebrekestelling. 

Zo een factuur onbetaald blijft, meer dan 30 dagen na vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schade tussen partijen overeengekomen, het bedrag van de factuur met 12% verhoogd worden en dat met een minimum van 100,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen respijt en boven de conventionele rente. Deze clausule doet geen afbreuk aan de verplichting van de nalatigheidsintresten hierboven vermeld in artikel 2. 

Bij het volbrengen van de aan BV Architectenburo Jan J Martelé toevertrouwde opdrachten zal zij haar steeds naar best vermogen inspannen om de toevertrouwde opdrachten zo goed als mogelijk uit te voeren. Al de aan BV Architectenburo Jan J Martelé toevertrouwde opdrachten dienen evenwel te worden opgevat als middelenverbintenissen en niet als resultaatverbintenissen. 

BV Architectenburo Jan J Martelé is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan (1) uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, zijn bestuurders, aandeelhouders lasthebbers, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers, (2) wanneer de foutieve toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen gebeurde op vraag of met medeweten van de cliënt of (3) wegens vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het  gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze, buiten de controle van de BV Architectenburo Jan J Martelé liggen. BV Architectenburo Jan J Martelé behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen. Bij niet tijdige overmaking van de documenten door de cliënt, is de BV Architectenburo Jan J Martelé niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht. De BV Architectenburo Jan J Martelé is ten slotte niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De BV Architectenburo Jan J Martelé is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) zijn verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die hem niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van de BV Architectenburo Jan J Martelé redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor de BV Architectenburo Jan J Martelé uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van de BV Architectenburo Jan J Martelé, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van de BV Architectenburo Jan J Martelé, insolventie van zijn leverancier, dienstverlener onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van de BV Architectenburo Jan J Martelé. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor de BV Architectenburo Jan J Martelé onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de cliënt ten laste van de BV Architectenburo Jan J Martelé geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de opdracht(en) of diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de opdracht(en) of diensten terug op te starten, zonder dat de BV Architectenburo Jan J Martelé enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is. Indien er zich na de totstandkoming van en/of tijdens de Overeenkomst abnormale en redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet aan (de fout van) de BV Architectenburo Jan J Martelé of de cliënt toe te rekenen zijn, waarvan noch de BV Architectenburo Jan J Martelé noch de cliënt het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door de BV Architectenburo Jan J Martelé in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen de BV Architectenburo Jan J Martelé en de cliënt gezamenlijk onderhandelen en desgevallend de Overeenkomst in onderling schriftelijk akkoord aanpassen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen de veertien (14) dagen vanaf het schriftelijk verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de BV Architectenburo Jan J Martelé het recht om zijn verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan de cliënt verschuldigd te zijn, alsook het recht om, zonder betaling van enige (schade)vergoeding, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand de Overeenkomst te beëindigen. Het voorgaande is niet van toepassing op de gevallen van overmacht zoals hoger bepaald in huidige voorwaarden.

De klant stemt in (onderling akkoord) door, al dan niet impliciete, aanvaarding van deze voorwaarden, dat de tienjarige aansprakelijkheid enkel kan worden ingeroepen indien de gebreken uit art. 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek zich voordoen.

Een financiële of betalingskorting in welke vorm dan ook, wordt niet toegestaan.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van BV Architectenburo Jan J Martelé is gevestigd, bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. 

De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van de hiervoor voormelde voorwaarden doet geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. 

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN